پیام مدیر عامل

مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه به عنوان مرجع برگزاری آزمون مهارت (مقایسات بین آزمایشگاهی) در انواع زمینه های آزمون های آزمایشگاهی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی، سیستم مدیریت خود را طبق الزامات استاندارد بین المللی ISO /IEC 17043 مستند می کند و فعالیتهای آزمون خود را به نحوی انجام می‌دهد که الزامات این استاندارد، خواسته های مشتریان و سازمانها و مراجعی که این مرکز را به رسمیت می شناسند، برآورده شود.
مدیریت مرکز، طبق اصول حرفه ای اعلام می دارد که مدیریت و کارکنان مرکز از هرگونه فشار د

گسترده ترین مجری رسمی برگزاری آزمون مهارت در کشور