کلیات برگزاری آزمون مهارت (PT-EQA)

انصراف از شرکت در آرمون مهارت

در صورتیکه شرکت کننده پس از ثبت نام در آزمون مهارت و پرداخت هزینه آن از شرکت در آزمون مهارت منصرف گردد ، مرکز فنون آزمایشگاهی به صورت شیوه هایی که در زیر به آن ها اشاره شده است عمل خواهد نمود:

الف) استرداد کامل هزینه پرداختی : در صورتیکه بیشتر از دو ماه  زمان تا برگزاری آزمون مهارت باقی مانده باشد ، هزینه پرداخت شده به صورت کامل مسترد خواهد شد.

ب) استرداد % ۸۰ هزینه پرداختی : در صورتیکه کمتر از دو ماه و بیشتر از یک ماه زمان تا برگزاری آزمون مهارت باقی مانده باشد ، % ۸۰ هزینه پرداخت شده استرداد خواهد یافت.

ج) استرداد % ۵۰ هزینه پرداختی: در صورتیکه کمتر از یک ماه تا برگزاری آزمون مهارت زمان باقی مانده باشد ، % ۵۰ هزینه پرداخت شده استرداد خواهد یافت.

د) عدم استرداد: بعد از برگزاری آزمون مهارت هیچ هزینه ای استرداد نخواهد یافت.

 

ضمنا لازم است تا شرکت کننده انصراف خود از شرکت در آزمون مهارت را به صورت کتبی به اطلاع مرکز فنون آزمایشگاهی برساند.