کلیات برگزاری آزمون مهارت (PT-EQA)

هسته دانا- شبکه توانا

MELABTEC جهت بهره برداری از توان پیمانکاران داخلی و ایجاد اشتغال در کشور سیاست استفاده از هسته ای دانا در کنار شبکه ای توانا را در حوزه کاری خود قرار داده است.

این سیاست استفاده از شبکه ای است که به لحاظ فنی و اقتصادی مورد ارزیابی و آموزش قرار گرفته و اعتماد لازم در خصوص تأمین خواسته ها ، الزامات ،  استاندارد ها و دستورالعمل های ارسالی از سوی متخصصان مرکز به عنوان هسته دانا را دارا می باشد.

در این راستا فرآیند تولید و آزمون های مختلف کنترل کیفیت اقلام آزمون مهارت به صورت جزئی و یا کلی به این شبکه واگذار شده و متخصصان MELABTEC نظارت کامل بر روند اجرای کامل دستورالعمل های مرکز در کل فرآیند و در تمام مراحل را به عهده دارند.