مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

فراخوان برنامه PT-EQA پزشکی و تشخیص طبی

فراخوان برنامه PT-EQA سال 99

جهت دریافت فایل فراخوان کلیه برنامه های ارزیابی کیفیت خارجی (PT-EQA) سال 99 که توسط مرکز فنون آزمایشگاهی در حوزه آزمون های پزشکی و تشخیص طبی برگزاری می شود می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. 

دانلود فراخوان برنامه PT-EQA سال 99

 فراخوان برنامه ارزیابی کیفیت خارجی سال 98