مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

در صورت تمایل به شرکت در آزمون مهارت و اطلاع از تقویم و برنامه زمانی برگزاری آزمون مهارت (PT) لازم است تا ابتدا از طریق وب سایت مرکز ثبت نام نموده و صفحه کاربری ایجاد نموده و سپس در آزمون های مدنظر ثبت نام نمایید.
- آزمون های همگنی و پایداری اقلام آزمون توسط آزمایشگاه های همکار مرکز انجام می شود.
ردیف نوع آزمون کد آزمون استاندارد آزمون ماده آماده سازی نمونه نتایجی که باید ثبت شود مقدار تخصیص یافته سایر اطلاعات
1. تست سختی سنجی برینل HM04 ASTM E10 تست بلوک توسط مجری برگزاری آزمون ۳ مرتبه آزمون با مرتبه ای ۵ نقطه اثر توسط روش robust الزام شرکت در آزمون: اعتبار کالیبراسیون تجهیز.
2. تست سختی سنجی ویکرز HM05 ASTM E92 تست بلوک فولاد توسط مجری برگزاری آزمون ۳ مرتبه آزمون با مرتبه ای ۵ نقطه اثر توسط روش robust الزام شرکت در آزمون: اعتبار کالیبراسیون تجهیز.
3. تست سختی سنجی راکول C HM02 ASTM E18 تست بلوک فولادی توسط مجری برگزاری آزمون ۳ مرتبه آزمون با مرتبه ای ۵ نقطه اثر توسط روش robust الزام شرکت در آزمون: اعتبار کالیبراسیون تجهیز.
4. تست ضربه چارپی فلزی IM01 ASTM E23 ۵ نمونه آزمون چارپی نوع A توسط مجری برگزاری آزمون ۵ مقدار (داده های مورد نیاز مطابق Test Report باید ثبت گردد) توسط روش robust الزام شرکت در آزمون: اعتبار کالیبراسیون تجهیز.
5. تست کشش نمونه ورق فولادی TM03N ASTM E8M 3 نمونه فولادی با مقطع مستطیلی توسط مجری برگزاری آزمون According to the test standard; 0.2% offset Yield strength (MPa), Ultimate Strength (MPa)
Elongation (%), Young’s modulus (GPa)
توسط روش robust
6. تست کشش نمونه آماده میلگرد فولادی TM01N ASTM E8M 3 نمونه فولادی که انتهای آنها دارای رزوه نوع ISO M20 می باشد،
سفارش شکل خاص نمونه ها با پرداخت هزینه مربوطه قابل اجرا است
توسط مجری برگزاری آزمون (According to the test standard; 0.2% offset Yield strength (MPa), Ultimate Strength (MPa
Elongation (%), Young’s modulus (GPa)
توسط روش robust حداقل طول نهایی نمونه ۱۸۰ میلی متر است. امکان افزایش طول نمونه ها برای دستگاه هایی با توان بالاتر وجود دارد. الزام شرکت در آزمون: اعتبار کالیبراسیون تجهیز.
7. تست کوانتومتری فولاد کم آلیاژ ES01-A ASTM E415 فولاد کم آلیاژ توسط مجری برگزاری آزمون درصد عناصر مطابق با Test Report توسط روش robust الزام شرکت در آزمون: اعتبار کالیبراسیون تجهیز.
8. تست کوانتومتری فولاد پر آلیاژ ES01-B House Procedure فولاد پر آلیاژ توسط مجری برگزاری آزمون درصد عناصر مطابق با Test Report توسط روش robust الزام شرکت در آزمون: اعتبار کالیبراسیون تجهیز.
9. تست متالوگرافی با آماده سازی نمونه ME02 ASTM E3 & E112 & E407 & E1382& E882 نمونه فلزی که نیاز به آماده سازی سطح دارد. توسط شرکت کنندگان اندازه دانه، تعیین فازها و درصد هر یک توسط روش robust
10. تست متالوگرافی آنالیز تصویر ME01 ASTM E112 عکس ریزساختار به صورت دیجیتال عدم نمونه سازی اندازه دانه، تعیین فازها و درصد هر یک توسط تصاویر استاندارد
11. تست کوانتومتری (آلیاژ غیر آهنی) ES02 House Procedure آلیاژ غیرآهنی (برای سال 99 ، آلیاژ مس است) توسط مجری برگزاری آزمون درصد عناصر مطابق با Test Report توسط روش robust