مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

در صورت تمایل به شرکت در آزمون مهارت و اطلاع از تقویم و برنامه زمانی برگزاری آزمون مهارت (PT) لازم است تا ابتدا از طریق وب سایت مرکز ثبت نام نموده و صفحه کاربری ایجاد نموده و سپس در آزمون های مدنظر ثبت نام نمایید.
ردیف نوع آزمون کد آزمون استاندارد آزمون ماده آماده سازی نمونه نتایجی که باید ثبت شود مقدار تخصیص یافته سایر اطلاعات
1. چگالی سیال در 15 درجه سانتی گراد OP101 ASTM E100, ISO 649-1, INSO 10662 (ASTM D4052), ISIRI 8575 (ASTM D7042), INSO 197 (ASTM D1298) روغن صنعتی، سیال نفتی بدون نیاز به آماده سازی چگالی (api, kg/m3) روش Robust
2. ویسکوزیته کینماتیک در 40 درجه سانتی گراد OP102 ISIRI 340 (ASTM D445), ISIRI 8575 (ASTM D7042) روغن صنعتی، سیال نفتی بدون نیاز به آماده سازی ویسکوزیته کینماتیک (mm2/s) روش Robust
3. ویسکوزیته کینماتیک در 100 درجه سانتی گراد OP102 ISIRI 340 (ASTM D445), ISIRI 8575 (ASTM D7042) روغن صنعتی، سیال نفتی بدون نیاز به آماده سازی ویسکوزیته کینماتیک (mm2/s) روش Robust
4. شاخص ویسکوزیته OP102 INSO 195 (ASTM D2270) روغن صنعتی، سیال نفتی بدون نیاز به آماده سازی Index روش Robust پارامتر محاسباتی
5. نقطه اشتعال بسته OP106 INSO 19695 (ASTM D93) روغن صنعتی، سیال نفتی بدون نیاز به آماده سازی نقطه اشتعال (C) روش Robust پنسکی مارتنز
6. نقطه اشتعال باز OP107 INSO 198 (ASTM D92) روغن صنعتی، سیال نفتی بدون نیاز به آماده سازی نقطه اشتعال (C) روش Robust کلیولند
7. نقطه ریزش OP109 INSO 201 (ASTM D97) روغن صنعتی، سیال نفتی بدون نیاز به آماده سازی نقطه ریزش (C) روش Robust
8. عدد قلیایی کل (TBN) OP111 INSO 2772 (ISO 3771) روغن صنعتی بدون نیاز به آماده سازی ٌW BN (mg(KOH)/g) روش Robust
9. رنگ ASTM OP115 INSO 203 (ASTM D1500) روغن صنعتی بدون نیاز به آماده سازی شاخص رنگ روش Robust
10. آزمون کف OP116 INSO 196 (ASTM D892) روغن صنعتی، سیال نفتی بدون نیاز به آماده سازی حجم کف (ml) روش Robust
11. مقدار گوگرد OP117 INSO 8402 (ASTM D4294) روغن صنعتی، سیال نفتی بدون نیاز به آماده سازی گوگرد (mg/kg) روش Robust
12. اتلاف تبخیر روغن های روانکار OP121 INSO 3780 (ASTM D5800) روغن روانکار بدون نیاز به آماده سازی درصد وزنی روش Robust روش نواک