مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

در صورت تمایل به شرکت در آزمون مهارت و اطلاع از تقویم و برنامه زمانی برگزاری آزمون مهارت (PT) لازم است تا ابتدا از طریق وب سایت مرکز ثبت نام نموده و صفحه کاربری ایجاد نموده و سپس در آزمون های مدنظر ثبت نام نمایید.
ردیف نوع آزمون کد آزمون استاندارد آزمون ماده آماده سازی نمونه نتایجی که باید ثبت شود مقدار تخصیص یافته سایر اطلاعات
1. تعیین فشار هیدرواستاتیک GS-102 ISIRI 21065
ISIRI 7909-1
ISIRI 6792
ASME sec VIII
آزمونه تعیین فشار هیدرواستاتیک بدون نیاز به آماده سازی فشار هیدرواستاتیک P (bar) روش Robust