مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

در صورت تمایل به شرکت در آزمون مهارت و اطلاع از تقویم و برنامه زمانی برگزاری آزمون مهارت (PT) لازم است تا ابتدا از طریق وب سایت مرکز ثبت نام نموده و صفحه کاربری ایجاد نموده و سپس در آزمون های مدنظر ثبت نام نمایید.
- آزمون های همگنی و پایداری اقلام آزمون توسط آزمایشگاه های همکار مرکز انجام می شود.
ردیف نوع آزمون کد آزمون استاندارد آزمون ماده آماده سازی نمونه نتایجی که باید ثبت شود مقدار تخصیص یافته سایر اطلاعات
1. تست سختی سنجی پلاستیک های سخت HP02 ASTM D2240
ISO 868
ISIRI 1993
تست بلوک سختی Shore D توسط مجری برگزاری آزمون Hardness Shore D توسط روش robust Shore D
2. تست کشش دمبل پلاستیکی منعطف TP02H ASTM D638
معادل ISO 527-1 و ISIRI 6621-1
۶ نمونه دمبل Type I تهیه شده از کامپاند پلی اولفینی توسط مجری برگزاری آزمون According to the test standard; Tensile yield stress (MPa), Strain at yield (%), Tensile Stress at Break (MPa) , Elongation at
Break (%)
توسط روش robust هیچ گونه آماده سازی دیگری مورد نیاز است
3. تست مقاومت ضربه ای پاندولی پلاستیک ها به روش Izod IP03 ASTM D256
ISO 180
ISIRI 6981
۶ نمونه ضربه Izod ناچ دار توسط مجری برگزاری آزمون According to the test standard; Izod Impact resistance (J/m, kJ/m2), Type of failure توسط روش robust هیچ گونه آماده سازی دیگری مورد نیاز است
4. تست مقاومت ضربه ای پاندولی پلاستیک ها به روش Charpy IP01 ASTM D6110
ISO 179-1
ISIRI 9277-1
۶ نمونه ضربه Charpy ناچ دار توسط مجری برگزاری آزمون According to the test standard; Charpy Impact resistance (J/m, kJ/m2 ), Type of failure توسط روش robust هیچ گونه آماده سازی دیگری مورد نیاز است
5. تست نرخ جریان مذاب ترموپلاستیک ها (دما متوسط) - دامنه پایین MFRM-a ASTM D1238
ISO 1133-1
INSO 6980-1
گرانول پلاستیکی توسط مجری برگزاری آزمون According to the test standard; Melt flow rate (g/10min) at 190 °C توسط روش robust MFR < 1 g/10min
at 190 °C
6. تست نرخ جریان مذاب ترموپلاستیک ها (دما متوسط) - دامنه متوسط MFRM-b ASTM D1238
ISO 1133-1
INSO 6980-1
گرانول پلاستیکی توسط مجری برگزاری آزمون According to the test standard; Melt flow rate (g/10min) at 190 °C توسط روش robust MFR > 1 g/10min
at 190 °C
7. تست دانسیته پلاستیک ها D01 ASTM D792
ISO 1183-1
INSO 7090-1
۵ نمونه پلاستیک توسط مجری برگزاری آزمون (According to the test standard; Density at 23°C Kg/m3) توسط روش robust هیچ گونه آماده سازی دیگری مورد نیاز است
8. آزمون آنالیز حرارتی DSC پلیمرها TA02 ISO 11357
INSO 7186
۲ نمونه متفاوت توسط مجری برگزاری آزمون According to the test standard; Determination of phase transitions Temperature (melting and crystallization), Enthalpy of
Melting and Crystallization
توسط روش robust هیچ گونه آماده سازی دیگری مورد نیاز است
9. تست سختی سنجی لاستیک و پلاستیک های نرم HR01 ASTM D2240
ISO 7619
تست بلوک سختی Shore A توسط مجری برگزاری آزمون Hardness Shore A توسط روش robust Shore A
10. تست کشش دمبل لاستیکی TR01N ASTM D412
معادل ISO 37
۶ نمونه دمبل Die-C تهیه شده از ورق لاستیکی پخت شده توسط مجری برگزاری آزمون According to the test standard; Tensile Strength (MPa), Ultimate elongation (%), Secant modulus at 100% elongation (MPa) توسط روش robust
11. آزمون جهندگی لاستیک RR02 ISO 4662, ASTM D7121 ۵ نمونه قرص لاستیکی توسط مجری برگزاری آزمون According to the test standard; Rebound Resilience (RT% or RB%) توسط روش robust
12. آزمون مقاومت مانایی فشاری لاستیک ها CR52 ASTM D395
ISO 815-1
INSO 22020-1
3 نمونه قرص لاستیکی مطابق استاندارد به ضخامت 12-13 میلی متر توسط مجری برگزاری آزمون According to the test standard; Compression Set (%) توسط روش robust آزمون در دمای متوسط انجام خواهد شد.
13. آزمون مقاومت سایشی لاستیک AR01 ISO 4649
DIN 53516
6 نمونه قرص لاستیکی استاندارد توسط مجری برگزاری آزمون According to the test standard; Abrasion Resistance Index (IAR%), Relative Volume Lost (mm3) توسط روش robust
14. آزمون تعیین درصد خاکستر و دوده در کامپاندهای پلیمری FD02 ISO 6964
ISO 3451
ASTM D1603 معادل
ISIRI 19990
کامپاند پلیمری توسط مجری برگزاری آزمون Carbon Black content (wt%)
Ash content (wt%)
تلفیقی از فرمولاسیون و روش robust