مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

در صورت تمایل به شرکت در آزمون مهارت و اطلاع از تقویم و برنامه زمانی برگزاری آزمون مهارت (PT) لازم است تا ابتدا از طریق وب سایت مرکز ثبت نام نموده و صفحه کاربری ایجاد نموده و سپس در آزمون های مدنظر ثبت نام نمایید.
ردیف نوع آزمون کد آزمون استاندارد آزمون ماده آماده سازی نمونه نتایجی که باید ثبت شود مقدار تخصیص یافته سایر اطلاعات
1. هدایت سنجی محلول های دارویی No.5101 USP 645 محلول نمکی توسط مرکز فنون آزمایشگاهی هدایت الکتریکی محلول μS/cm توسط روش Robust در محدوده 5-500 μS/cm
2. تعیین نقطه ذوب مواد دارویی No.5102 USP 741, ISO 11358 مواد شیمیایی نیمه بلورین توسط مرکز فنون آزمایشگاهی نقطه ذوب ͦC توسط روش Robust آزمایشگاه می تواند از روش های بصری USP 741 یا روش های نوین DSC استاندارد ISO 11358 استفاده نماید.
3. تعیین حلال های باقیمانده در نمونه های دارویی No.5105 USP 467 2 نمونه ماده دارویی توسط مرکز فنون آزمایشگاهی میزان حلال های آلی موجود ppm
توسط روش Robust 3 حلال از دسته ی class I, II, III
4. دانسیته بالک (Bulk) پودر مواد دارویی No.5110A USP 616
method I, II, III
پودر مواد دارویی توسط مرکز فنون آزمایشگاهی دانسیته بالک پودر
g/ml
توسط روش Robust method I, II, III
5. دانسیته فشرده (Tapped density) پودر مواد دارویی No.5110B USP 616
method I, II, III
پودر مواد دارویی توسط مرکز فنون آزمایشگاهی دانسیته حالت فشرده پودر
g/ml
توسط روش Robust method I, II, III
6. آنالیز کمی محلول دارویی توسط UV-Visible No.5112 USP 857 محلول دارویی توسط مرکز فنون آزمایشگاهی تعیین غلظت فرمولاسیون