مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

در صورت تمایل به شرکت در آزمون مهارت (ارزیابی کیفیت خارجی) و اطلاع از تقویم و برنامه زمانی برگزاری آزمون مهارت (PT-EQA) لازم است تا ابتدا از طریق وب سایت مرکز ثبت نام و صفحه کاربری ایجاد نموده و سپس در آزمون های مدنظر ثبت نام نمایید
ردیف نوع آزمون کد آزمون استاندارد آزمون ماده آماده سازی نمونه نتایجی که باید ثبت شود مقدار تخصیص یافته سایر اطلاعات
1. شناسایی پایه شیمیایی و اندازه گیری کمی سنگ های کلیوی 110001 House Protocol 2 ظرف حاوی نمونه به وزن 2g
توسط مجری برگزاری آزمون % توسط روش Robust