مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

زمان بندی ارسال نمونه های آزمون مهارت آب و فاضلاب سال 00

   

نــــام آزمـــــون مــــــــــــــــــــــــــــــاه
فروردین اردیبهشت  خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
آزمون مهارت میکروبیولوژی آب
آزمون مهارت خواص فیزیکی شیمیایی آب   
آزمون مهارت تعیین فلزات سنگین آب
آزمون مهارت میکروبیولوژی آب محیطی مایع
دور اول سال 00 دور دوم سال 00 دور سوم سال 00