مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

زمان بندی ارسال نمونه ها آزمون مهارت شیمی و فیزیک دستگاهی سال 00

   

نــــام آزمـــــون مــــــــــــــــــــــــــــــاه
فروردین اردیبهشت  خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
آزمون مهارت شیمی تجزیه
آزمون مهارت آنالیز حرارتی   
آزمون مهارت ویسکومتری و رئومتری
آزمون مهارت عمومی شیمی فیزیک
دور اول سال 00