مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

نکات آموزشی آزمون مهارت

اهداف شرکت در آزمون مهارت

مهم ترین اهداف یک آزمایشگاه از شرکت در آزمون مهارت عبارتند از:

1️⃣مقایسه عملکرد خود با آزمایشگاه های فعال در یک زمینه از آزمون

2️⃣ اطلاع آزمایشگاه از جزئیات عملکرد خود در هر آزمون

3️⃣ تامین الزام استاندارد ISO 17025 بند5-9 مبنی بر صحه گذاری روش های آزمون

4️⃣ردیابی و پایش عملکرد آزمایشگاه در طول زمان و اطلاع از تغییرات جزئی تجهیزات

5️⃣یافتن خطای سیستماتیک آزمایشات (Bias) و خطای تصادفی و بهبود مستمر

6️⃣پایش میزان دقت اپراتورها و کارشناسان و کشف نقاط ضعف و انجام آموزش های مورد نیاز

7️⃣مقایسه روش ها و تجهیزات مختلف آزمون های مشابه یک آزمایشگاه با هم

8️⃣مقایسه میزان دقت و خطای آزمون های مختلف یک آزمایشگاه با هم و تسلط مدیریت بر عملکرد بخش های مختلف آزمایشگاه

9️⃣محاسبه میزان عدم قطعیت هر آزمون

🔟ایجاد اطمینان خاطر حاکمیت، مراجع و مشتریان نسبت به کیفیت و عملکرد آزمایشگاه