مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

نکات آموزشی برنامه کنترل کیفی خارجی

اهداف شرکت در برنامه کنترل کیفی خارجی

مهم ترین اهداف یک آزمایشگاه از شرکت در برنامه کنترل کیفی خارجی عبارتند از:

1️⃣مقایسه عملکرد خود با آزمایشگاه های فعال در یک زمینه از آزمون

2️⃣ اطلاع آزمایشگاه از جزئیات عملکرد خود در هر آزمون

3️⃣ تامین الزام استانداردهای کیفی و الزام آزمایشگاه مرجع سلامت مبنی بر صحه گذاری روش های آزمون و تمدید یا دریافت پروانه فعالیت

4️⃣ردیابی و پایش عملکرد آزمایشگاه در طول زمان و اطلاع از تغییرات جزئی تجهیزات

5️⃣یافتن خطای سیستماتیک آزمایشات (Bias) و خطای تصادفی و بهبود مستمر

6️⃣پایش میزان دقت اپراتورها و کارشناسان و کشف نقاط ضعف و انجام آموزش های مورد نیاز

7️⃣مقایسه روش ها و تجهیزات مختلف آزمون های مشابه یک آزمایشگاه با هم

8️⃣مقایسه میزان دقت و خطای آزمون های مختلف یک آزمایشگاه با هم و تسلط مدیریت بر عملکرد بخش های مختلف آزمایشگاه

9️⃣محاسبه میزان عدم قطعیت هر آزمون

🔟ایجاد اطمینان خاطر حاکمیت، مراجع و مشتریان نسبت به کیفیت و عملکرد آزمایشگاه