مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

فراخوان آزمون مهارت شیمی و فیزیک

فراخوان آزمون مهارت شیمی و فیزیک دستگاهی سال 00

جهت دریافت فایل فراخوان کلیه آزمون های مهارت (PT-EQA) سال 00 که توسط مرکز فنون آزمایشگاهی در حوزه آزمون های شیمی و فیزیک دستگاهی برگزاری می شود می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. 

دانلود فراخوان آزمون مهارت سال 00