مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

فراخوان آزمون مهارت رنگ و پوشش

فراخوان آزمون مهارت رنگ و پوشش سال 00

جهت دریافت فایل فراخوان کلیه آزمون های مهارت (PT-EQA) سال 00 که توسط مرکز فنون آزمایشگاهی در حوزه آزمون های رنگ و پوشش برگزاری می شود می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. 

دانلود فراخوان آزمون مهارت سال 00