مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

آزمایشگاه های برتر آزمون مهارت شیر و لبنیات

آزمایشگاه های برتر آزمون مهارت شیر و لبنیات

آزمایشگاه های برتر شیر و لبنیات سال 99

نام آزمایشگاه های برتر آزمون مهارت (PT) بدون هیچ ترتیب خاصی و به صورت تصادفی نشان داده شده است. معیار انتخاب بر اساس قرار گرفتن آزمایشگاه در یک یا چند جایگاه برتر و یا عملکرد مثبت در تمام آزمون هایی است که آزمایشگاه در آن شرکت داشته است.

آزمایشگاه های برتر
آزمایشگاه شرکت سولیکو کاله مازندران
★ آزمایشگاه شرکت سولیکو کاله تهران
★ شرکت لبنی تین (دامداران)
★ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان
★ شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان
★ شرکت رهپویان دانش کولاک
★ شرکت صنایع پودر شیر مشهد
★ شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل (هراز)
★ شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی
★ شرکت شیر خشک نوزاد پگاه
★ شرکت پرور پودر