مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

آزمایشگاه های برتر آزمون مهارت میکروبیولوژی مواد غذایی

آزمایشگاه های برتر آزمون مهارت میکروبیولوژی مواد غذایی

آزمایشگاه های برتر میکروبیولوژی مواد غذایی سال 99

نام آزمایشگاه های برتر آزمون مهارت (PT) بدون هیچ ترتیب خاصی و به صورت تصادفی نشان داده شده است. معیار انتخاب بر اساس قرار گرفتن آزمایشگاه در یک یا چند جایگاه برتر و یا عملکرد مثبت در تمام آزمون هایی است که آزمایشگاه در آن شرکت داشته است.

آزمایشگاه های برتر
آزمایشگاه لبنی تین (دامداران)
★ آزمایشگاه شرکت دنون لبنی پارس
★ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان
★ شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران
★ آزمایشگاه کنترل غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران 
★ آزمایشگاه کنترل غذا و داروی ارومیه
★ شرکت صنایع پودر شیر مشهد
★ آزمایشگاه معاونت غذا و داروی یاسوج
★ شرکت صنعتی داداش برادر (شونیز) 
★ آزمایشگاه گروه صنعتی لینا
★ شرکت آزما پیمان ایساتیس
★ آزمایشگاه فرآورده های لبنی بهار دالاهو (مانیزان)
★ شرکت سولیکو کاله مازندران
★ آزمایشگاه شرکت شیر خشک نوزاد پگاه
★ آزمایشگاه مرجعان خاتم تهران 
★ آزمایشگاه نوبل (شرکت مهندسی روحی و همکاران)
★ شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان
★ آزمایشگاه شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
★ شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان