مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

آزمایشگاه های برتر غلات و سموم مایکوتکسین

آزمایشگاه های برتر غلات و سموم مایکوتکسین

آزمایشگاه های برتر غلات و سموم مایکوتکسین سال 99

نام آزمایشگاه های برتر آزمون مهارت (PT) بدون هیچ ترتیب خاصی و به صورت تصادفی نشان داده شده است. معیار انتخاب بر اساس قرار گرفتن آزمایشگاه در یک یا چند جایگاه برتر و یا عملکرد مثبت در تمام آزمون هایی است که آزمایشگاه در آن شرکت داشته است.

آزمایشگاه های برتر
 اداره کل غله وخدمات بازرگانی استان تهران
★ آزمایشگاه شرکت فرا آزمون گلستان
آزمایشگاه شرکت معیار دانش پارس
★ آزمایشگاه کنترل غذا و داروی زاهدان
آزمایشگاه مرکز پژوهش های غلات
★ آزمایشگاه کاوشگران پارتاک نقش جهان
 مجتمع آزمایشگاهی کوثر(دامپزشکی کوثر)
★ آزمایشگاه هستی آزمای کویر
 شرکت آرد اطلس اصفهان