مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

آزمایشگاه های برتر آزمون مهارت روغن های خوراکی

آزمایشگاه های برتر آزمون مهارت روغن های خوراکی

آزمایشگاه های برتر روغن های خوراکی سال 99

نام آزمایشگاه های برتر آزمون مهارت (PT) بدون هیچ ترتیب خاصی و به صورت تصادفی نشان داده شده است. معیار انتخاب بر اساس قرار گرفتن آزمایشگاه در یک یا چند جایگاه برتر و یا عملکرد مثبت در تمام آزمون هایی است که آزمایشگاه در آن شرکت داشته است.

آزمایشگاه های برتر
 شرکت فراوری سبوس مازند
★ شرکت روغن نباتی مارگارین
 شرکت صنعتی بهشهر
★ شرکت طبیعت سبز پارس کهن
 شرکت فنی مهندسی صنعت کیفیت نامداران
★ آزمایشگاه آزما نانو سیستم
 شرکت پرور پودر
★ شرکت صنایع پودر شیر مشهد
 آزمایشگاه کنترل غذا و داروی ارومیه