مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

آزمایشگاه های برتر برنامه کنترل کیفی خارجی

آزمایشگاه های برتر برنامه کنترل کیفی خارجی

آزمایشگاه های برتر برنامه ارزیابی کیفیت خارجی PT-EQA سال 99

نام آزمایشگاه های برتر برنامه ارزیابی کیفیت خارجی (PT-EQA) بدون هیچ ترتیب خاصی و به صورت تصادفی نشان داده شده است. معیار انتخاب بر اساس قرار گرفتن آزمایشگاه در یک یا چند جایگاه برتر و یا عملکرد مثبت در تمام آزمون هایی است که آزمایشگاه در آن شرکت داشته است.

آزمایشگاه های برتر
 آزمایشگاه درمانگاه امام خمینی
★ آزمایشگاه البرز
 آزمایشگاه اورند سلامت
★ آزمایشگاه بیمارستان پارس
 آزمایشگاه ایثارگران بسیج شماره 2
★ آزمایشگاه بیمارستان دل ارام سینا
 آزمایشگاه بیمارستان رسالت تهران
★ آزمایشگاه بیمارستان شهید رهنمون یزد
 آزمایشگاه پاتوبیولوژی پژوهش
★ آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش
 آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
★ آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
 آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیلو
★ آزمایشگاه پارس
 آزمایشگاه تشخیص طبی ابن سینا
★ آزمایشگاه دانش
 آزمایشگاه درمانگاه فردوس
★ آزمایشگاه دکتر شمس
 آزمایشگاه رازی گیلان
★ آزمایشگاه صبا شیراز
 آزمایشگاه کبیر لب
★ آزمایشگاه فجر شیراز
 آزمایشگاه مرکزی
★ آزمایشگاه نقش جهان
 آزمایشگاه استاد شهریار
★ آزمایشگاهامام حسین ع
 آزمایشگاه مرکزی شهرستان هفت کل
★ آزمایشگاه شهدای یافت آباد
 آزمایشگاه مرکز درمانی جلفا
★ آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت مقصودی