مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

فراخوان آزمون مهارت روغن های صنعتی و مشتقات نفتی

فراخوان آزمون مهارت روغن های صنعتی و مشتقات نفتی سال 1400

جهت دریافت فایل فراخوان کلیه آزمون های مهارت (PT-EQA) سال 00 که توسط مرکز فنون آزمایشگاهی در حوزه آزمون های روغن و فرآورده های نفتی برگزاری می شود می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. 

دانلود فراخوان آزمون مهارت سال 00