پیام مدیر عامل

مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه به عنوان مرجع برگزاری آزمون مهارت (مقایسات بین آزمایشگاهی) در انواع زمینه های آزمون های آزمایشگاهی بر اساس استانداردهای ملی  و بین المللی، سیستم مدیریت خود را طبق الزامات استاندارد بین المللی  ISO /IEC 17043  مستند می کند و فعالیتهای آزمون خود را به نحوی انجام می‌دهد که الزامات این استاندارد، خواسته های مشتریان و سازمانها و مراجعی که این مرکز را به رسمیت می شناسند، برآورده شود.
مدیریت مرکز، طبق اصول حرفه ای اعلام می دارد که مدیریت و کارکنان مرکز از هرگونه فشار درونی و بیرونی که تأثیر نابجای مالی و تجاری بر کیفیت برگزاری آزمون‌ها می‌گذارد، مبرا هستند. این مرکز همه فعالیتهای خود را با تأکید بر حفظ اطلاعات محرمانه و حقوق مالکیت مشتریان انجام می دهد و از دخالت در هر نوع کاری که باعث کاهش اعتماد به صلاحیت، بی‌طرفی، درستی قضاوت یا درستی عملکرد آزمایشگاه ها شود، اجتناب می کند.