زمان بندی ارسال نمونه های آزمون مهارت (PT-EQA) سال 98

   

 زمان بندی ارسال نمونه ها آزمون مهارت (PT/EQA) حوزه آزمایشگاه های صنایع غذایی  

نــــام آزمـــــون مــــــــــــــــــــــــــــــاه
فروردین اردیبهشت  خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
آزمون مهارت شیر و فرآورده های لبنی
آزمون مهارت نوشیدنی ها   
آزمون مهارت گوشت و فراورده ها
آزمون مهارت غلات و فرآورده ها
آزمون مهارت سموم مواد غذایی
آزمون مهارت روغن های خوراکی
آزمون مهارت افزودنی صنایع غذایی
دور اول سال 98 دور دوم سال 98

 زمان بندی ارسال نمونه ها آزمون مهارت (PT/EQA) حوزه آزمایشگاه های مواد فلزی و مواد پلیمری 

نــــام آزمـــــون مــــــــــــــــــــــــــــــاه
فروردین اردیبهشت  خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
آزمون مهارت مواد فلزی
آزمون مهارت مواد پلیمری   
دور اول سال 98

   

 زمان بندی ارسال نمونه ها آزمون مهارت (PT/EQA) حوزه آزمایشگاه های آب و فاضلاب 

نــــام آزمـــــون مــــــــــــــــــــــــــــــاه
فروردین اردیبهشت  خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
آزمون مهارت میکروبیولوژی آب
آزمون مهارت خواص فیزیکی شیمیایی آب   
آزمون مهارت تعیین فلزات سنگین آب
دور اول سال 98 دور دوم سال 98

   

  زمان بندی ارسال نمونه ها آزمون مهارت (PT/EQA) حوزه آزمون های شیمی و فیزیک دستگاهی 

نــــام آزمـــــون مــــــــــــــــــــــــــــــاه
فروردین اردیبهشت  خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
آزمون مهارت شیمی تجزیه
آزمون مهارت آنالیز حرارتی   
آزمون مهارت ویسکومتری و رئومتری
آزمون مهارت عمومی شیمی فیزیک
دور اول سال 98

   

 زمان بندی ارسال نمونه ها آزمون مهارت (PT/EQA) حوزه آزمایشگاه های دارویی  

نــــام آزمـــــون مــــــــــــــــــــــــــــــاه
فروردین اردیبهشت  خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
آزمون مهارت دارویی
دور اول سال 98

   

 زمان بندی ارسال نمونه ها آزمون مهارت (PT/EQA) حوزه آزمایشگاه های عمران و مصالح 

نــــام آزمـــــون مــــــــــــــــــــــــــــــاه
فروردین اردیبهشت  خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
آزمون مهارت ژئوتکنیک (مکانیک خاک)
آزمون مهارتمصالح (بتن، میلگرد، سیمان)   
دور اول سال 98

   

 زمان بندی ارسال نمونه ها آزمون مهارت (PT/EQA) حوزه آزمایشگاه های رنگ و پوشش    

نــــام آزمـــــون مــــــــــــــــــــــــــــــاه
فروردین اردیبهشت  خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
آزمون مهارت رنگ مایع
آزمون مهارت صفحات رنگ شده   
دور اول سال 98

   

 زمان بندی ارسال نمونه ها آزمون مهارت (PT/EQA) حوزه آزمایشگاه های پزشکی و تشخیص طبی 

نــــام آزمـــــون مــــــــــــــــــــــــــــــاه
فروردین اردیبهشت  خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
Clinical Chemistry
Urine chemistry   
Immunoassay
Vitamin
(Glycated Hemoglobin (HbA1c
Faecal Diagnostics
Infection Serology
Immunoserology
Urinary Stone Analysis
Trace Elements, Serum
Blood Cell Count
Hemostasis
Immunohematology
Blood smear analysis
دور اول سال 98 دور دوم سال 98 دور سوم سال 98