مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

زمان بندی ارسال نمونه های آزمون مهارت مواد غذایی سال 98

   

نــــام آزمـــــون مــــــــــــــــــــــــــــــاه
فروردین اردیبهشت  خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
آزمون مهارت شیر و فرآورده های لبنی
آزمون مهارت نوشیدنی ها   
آزمون مهارت گوشت و فراورده ها
آزمون مهارت غلات و فرآورده ها
آزمون مهارت سموم مواد غذایی
آزمون مهارت روغن های خوراکی
آزمون مهارت افزودنی صنایع غذایی
دور اول سال 98 دور دوم سال 98