زمان بندی ارسال نمونه های آزمون مهارت مواد غذایی سال 98

   

نــــام آزمـــــون مــــــــــــــــــــــــــــــاه
فروردین اردیبهشت  خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
آزمون مهارت شیر و فرآورده های لبنی
آزمون مهارت نوشیدنی ها   
آزمون مهارت گوشت و فراورده ها
آزمون مهارت غلات و فرآورده ها
آزمون مهارت سموم مواد غذایی
آزمون مهارت روغن های خوراکی
آزمون مهارت افزودنی صنایع غذایی
دور اول سال 98 دور دوم سال 98