مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

زمان بندی ارسال نمونه های برنامه کنترل کیفی خارجی (PT/EQA) سال 99

   

نــــام آزمـــــون مــــــــــــــــــــــــــــــاه
فروردین اردیبهشت  خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
Clinical Chemistry
Urine chemistry   
Immunoassay
Vitamin
(Glycated Hemoglobin (HbA1c
Faecal Diagnostics
Immunoserology
Urinary Stone Analysis
Trace Elements, Serum
Blood Cell Count
Hemostasis
Immunohematology
Blood smear analysis
Microbiology
Parasitology
دور اول سال 1399 دور دوم سال 1399 دور سوم سال 1399