مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

زمان بندی ارسال نمونه ها آزمون مهارت (PT/EQA) پزشکی و تشخیص طبی

   

نــــام آزمـــــون مــــــــــــــــــــــــــــــاه
فروردین اردیبهشت  خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
Clinical Chemistry
Urine chemistry   
Immunoassay
Vitamin
(Glycated Hemoglobin (HbA1c
Faecal Diagnostics
Infection Serology
Immunoserology
Urinary Stone Analysis
Trace Elements, Serum
Blood Cell Count
Hemostasis
Immunohematology
Blood smear analysis
دور اول سال 98 دور دوم سال 98 دور سوم سال 98