مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

زمان بندی ارسال نمونه های آزمون مهارت عمران و مصالح

   

نــــام آزمـــــون مــــــــــــــــــــــــــــــاه
فروردین اردیبهشت  خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
آزمون مهارت ژئوتکنیک (مکانیک خاک)
آزمون مهارتمصالح (بتن، میلگرد، سیمان)   
دور اول سال 98