مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

زمان بندی ارسال نمونه های آزمون مهارت مواد دارویی

   

نــــام آزمـــــون مــــــــــــــــــــــــــــــاه
فروردین اردیبهشت  خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
آزمون مهارت دارویی
دور اول سال 98