مدیران و مسئولان مرکز

مهندس سپهر یمینی

سمت:مدیرعامل، مدیر فنی دپارتمان مواد فلزی

تحصیلات:کارشناسی ارشد مهندسی مواد

yamini@melabtec.com

مهندس مرتضی قاضی خانی

سمت:مدیر فنی کل و مدیر دپارتمان مواد پیلمری

تحصیلات:کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر/ نانو تکنولوژی

ghazikhani@melabtec.com

دکتر علیرضا کروریان

سمت:مدیر فنی دپارتمان پزشکی و تشخیص طبی

تحصیلات:دکتری پاتولوژی

koruriyan@melabtec.com

دکتر جلال حسینی نسب

سمت:مدیر فنی دپارتمان شیمی

تحصیلات:دکتری شیمی تجزیه

hoseininasab@melabtec.com

دکتر محمود رکابگردان

سمت:مدیر فنی دپارتمان غذایی و زیست مولکولی

تحصیلات:دکتری سلولی کاربردی

Rekabgardan@melabtec.com

دکتر علیرضا قنبری

سمت:مدیر فنی دپارتمان رنگ و پوشش

تحصیلات:دکتری مهندسی رنگ

ghanbari@melabtec.com

مهندس محمد قلیانی

سمت:مدیر فنی دپارتمان عمران

تحصیلات:کارشناسی ارشد مهندسی عمران

ghalyani@melabtec.com

آقای افشار

سمت:مدیر امور مالی

تحصیلات:کارشناسی حسابداری

آقای شهریار سرداری

سمت:مدیر بازرگانی

تحصیلات:مدیریت ارشد کسب و کار (MBA)

sh.sardari@melabtec.com

مهندس محسن ساوجی نیا

سمت:مدیرنمونه سازی

تحصیلات:کارشناسی مهندسی ساخت

مهندس حامد محمدزاده

سمت:مشاور مارکتینگ و بازاریابی

تحصیلات:کارشناسی ارشد کارآفرینی