تأییدیه سازمان ملی استاندارد- مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران تأییدیه وزارت بهداشت- آزمایشگاه مرجع سلامت
تأییدیه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی)