برگزاری برنامه کنترل کیفی خارجی


 برنامه کنترل کیفی خارجی یا ارزیابی کیفیت خارجی (EQA) به نوعی زیرمجموعه آزمون مهارت (PT) است و توسط مجری برگزاری آزمون مهارت (PTP) برگزار می گردد. مجری برگزاری آزمون مهارت (PTP) سازمانی است که خدمات آزمون مهارت را برای ارزیابی عملکرد و شایستگی آزمایشگاه ها یا افراد ارائه می دهد. PTP نمونه های آزمون مهارت را تولید کرده و به عنوان نماینده پارامترهای خاص آزمون توزیع می کنند.  این نمونه ها سپس توسط آزمایشگاه های ثبت نام شده در برنامه آزمایش می شوند و نتایج توسط PTP تجزیه و تحلیل و ارزیابی می شوند.
 هدف اصلی از آزمون مهارت، ارزیابی دقت و قابلیت اطمینان تست های آزمایشگاهی و حصول اطمینان از اینکه نتایج تولید شده با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای صنعت می باشد. PTP با ارائه خدمات ارزیابی مستقل و عینی نقش مهمی در این فرآیند ایفا می کنند.
 آزمون مهارت به آزمایشگاه‌ها کمک می‌کند تا زمینه‌های بهبود را شناسایی کنند، روش‌های آزمایش خود را تأیید کنند و عملکرد خود را با آزمایشگاه‌های دیگر در این زمینه مقایسه کنند. این آزمون برای اهداف اعتباربخشی یا صدور گواهینامه نیز الزامی است تا اطمینان حاصل می شود که آزمایشگاه ها صلاحیت دارند و قادر به ارائه نتایج آزمایش قابل اعتماد هستند.
یک PTP مسئول توسعه و اجرای برنامه‌های آزمون مهارت، مدیریت توزیع نمونه، تجزیه و تحلیل نتایج، و ارائه بازخورد و راهنمایی برای آزمایشگاه‌های شرکت‌کننده خواهد بود. هدف نهایی مجری بهبود کیفیت و دقت کلی آزمون در صنایع و زمینه های مختلف است.
 علاوه بر ارائه خدمات آزمون مهارت، یک PTP ممکن است خدمات مرتبط دیگری را نیز برای پشتیبانی از آزمایشگاه ها و ارتقای تضمین کیفیت ارائه دهد.  این خدمات می تواند شامل موارد زیر باشد:

  1.  آموزش: PTP ممکن است کارگاه ها، سمینارها و برنامه های آموزشی را برای آموزش کارکنان آزمایشگاه در مورد روش های آزمایش، کنترل کیفیت و انتخاب شیوه ها برگزار کند. این ابتکارات به افزایش دانش و مهارت های فنی کمک می کند و منجر به بهبود عملکرد تست می شود.
  2. اعتبار سنجی روش آزمون: PTP به آزمایشگاه ها در تأیید روش های آزمایشی خود کمک می کند تا اطمینان حاصل کنند که آنها قابل اعتماد، دقیق و مناسب برای هدف هستند. PTP با ارائه راهنمایی تخصصی به آزمایشگاه ها کمک می کنند تا با الزامات قانونی مطابقت داشته باشند و کیفیت کلی فرآیندهای آزمایش خود را بهبود بخشند.
  3.  ارزیابی و گزارش آزمون مهارت: PTP نتایج آزمون ارائه شده توسط آزمایشگاه های شرکت کننده را تجزیه و تحلیل می کنند و گزارش های مفصلی را در مورد عملکرد آزمایشگاه ها به صورت جداگانه ارائه می دهند.  این گزارش‌ها به آزمایشگاه‌ها کمک می‌کند تا زمینه‌های بهبود را شناسایی کنند، عملکرد خود را در مقایسه با همتایان خود محک بزنند، و اصلاحات لازم را برای حفظ یا ارتقای کیفیت آزمایش خود انجام دهند.
  4.  توسعه مواد مرجع: PTP ممکن است مواد مرجع یا استانداردهای تایید شده ای را توسعه داده و توزیع کند که آزمایشگاه ها بتوانند برای کالیبراسیون، کنترل کیفیت و اهداف اعتبارسنجی روش از آن استفاده کنند. این مواد می توانند در ایجاد قابلیت ردیابی اندازه شناختی نتایج آزمون مورد استفاده قرار گیرند.
  5.  همکاری ها و مشارکت: PTP ممکن است با سازمان های دیگر، مانند نهادهای اعتباربخشی، شرکت های بازرسی و انجمن های صنعتی همکاری کنند تا از آخرین استانداردها و مقررات مطلع شوند و تضمین کیفیت در آزمایش ها را ارتقا دهند.

مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه به عنوان بزرگترین مجری رسمی برگزاری آزمون مهارت در کشور، آزمونهای مهارت یا برنامه کنترل کیفی خارجی را در زمینه های ذیل در حوزه های آزمایشگاه های پزشکی و تشخیص طبی برگزار می نماید:

1- Clinical Chemistry

2- Hormones
3- Blood Cell Count
4- Hemostasis
5- Blood smear analysis
6- HbA1c
7- Immunoserology
8- Urine Chemistry
9- Microbiology
10- Parasitology
11- Immunohematology
12- Fetal screening
13- Reticulocyte
14- TORCH
15- Vitamin
16- Trace Elements
17- Wright
18- Cardiac Markers
19- Tumor Markers
20- Acid-Fast Bacilli


جهت ثبت نام در برنامه کنترل کیفی خارجی مرکز فنون آزمایشگاهی و یا کسب اطلاع از فراخوان های این آزمون، در حوزه های پزشکی روی لینک ذیل کلیک فرمایید: