اهداف شرکت در آزمون مهارت

اهداف شرکت در آزمون مهارت
اهداف شرکت در آزمون مهارت

 1. مهم ترین اهداف یک آزمایشگاه از شرکت در آزمون مهارت عبارتند از:
 2. مقایسه عملکرد خود با آزمایشگاه های فعال در یک زمینه از آزمون
 3.  اطلاع آزمایشگاه از جزئیات عملکرد خود در هر آزمون
 4.  تامین الزام استاندارد ISO 17025 بند5-9 مبنی بر صحه گذاری روش های آزمون
 5. ردیابی و پایش عملکرد آزمایشگاه در طول زمان و اطلاع از تغییرات جزئی تجهیزات
 6. یافتن خطای سیستماتیک آزمایشات (Bias) و خطای تصادفی و بهبود مستمر
 7. پایش میزان دقت اپراتورها و کارشناسان و کشف نقاط ضعف و انجام آموزش های مورد نیاز
 8. مقایسه روش ها و تجهیزات مختلف آزمون های مشابه یک آزمایشگاه با هم
 9. مقایسه میزان دقت و خطای آزمون های مختلف یک آزمایشگاه با هم و تسلط مدیریت بر عملکرد بخش های مختلف آزمایشگاه
 10. محاسبه میزان عدم قطعیت هر آزمون
 11. ایجاد اطمینان خاطر حاکمیت، مراجع و مشتریان نسبت به کیفیت و عملکرد آزمایشگاه