جدید‌ترین آزمون های مهارت

آخرین فراخان های اعلام شده مهارت

آزمون های مهارت - ارزیابی کیفیت خارجی

آینده را با آزمون های مهارت‌ به کام خود کنید

90آزمون

بیش از 1500 شرکت کننده

550

بیش از 500 آنالیت آزمونی

5هزار

تعداد گزارشات

پیام مدیر عامل

مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه به عنوان مرجع برگزاری آزمون مهارت (مقایسات بین آزمایشگاهی) در انواع زمینه های آزمون های آزمایشگاهی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی، سیستم مدیریت خود را طبق الزامات استاندارد بین المللی ISO /IEC 17043 مستند می کند و فعالیتهای آزمون خود را به نحوی انجام می‌دهد که الزامات این استاندارد، خواسته های مشتریان و سازمانها و مراجعی که این مرکز را به رسمیت می شناسند، برآورده شود. مدیریت مرکز، طبق اصول حرفه ای اعلام می دارد که مدیریت و کارکنان مرکز از هرگونه فشار درونی و بیرونی که تأثیر نابجای مالی و تجاری بر کیفیت برگزاری آزمون‌ها می‌گذارد، مبرا هستند. این مرکز همه فعالیتهای خود را با تأکید بر حفظ اطلاعات محرمانه و حقوق مالکیت مشتریان انجام می دهد و از دخالت در هر نوع کاری که باعث کاهش اعتماد به صلاحیت، بی‌طرفی، درستی قضاوت یا درستی عملکرد آزمایشگاه ها شود، اجتناب می کند.

آخرین اخبار

آخرین اخبار، اطلاعیه ها و مطالب علمی مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه